Psykologeriet AB

Psykologisk behandling och psykoterapi

 

De flesta människor behöver någon gång i sitt liv hjälp och stöd att komma vidare. Ibland räcker det med enstaka orienterande samtal och ibland finns behov av en längre psykoterapeutisk kontakt.

Jag är legitimerad psykolog och har kompetens inom psykodymanisk terapi, KBT, EMDR, par- och familjeterapi och sexologi. Jag tar emot ungdomar och vuxna för enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal eller gruppbehandlingar. Du är välkommen till mig ensam eller tillsammans med den eller dem som du behöver prata med.

Hos mig är alla människor välkomna oavsett könstillhörighet, sexuellläggning, ursprung, relationsformer och livsval!

Det finns många olika anledningar till att människor söker psykoterapi. Nedan följer några exempel:

 

 • Psykiska symtom som ångest, oro, stress, nedstämdhet, utbrändhet, sömnsvårigheter och ilskeutbrott
 • Relationsproblem i förhållande till familjemedlemmar, vänner, partners eller kollegor. Det kan handla om återkommande konflikter, kommunikationsproblem, tillit, svek, otrohet eller svårigheter att stå upp för sina önskningar och behov.
 • Sexuella problem som bristande lust, samlagssmärtor, erektionsproblem, tidig utlösning, sexmissbruk eller svårigheter att hitta en tillfredställande sexualitet med sig själv eller med partner.
 • Besväranade känslor av ilska, sorg, ensamhet, upplevelser av att inte bli förstådd eller rädsla att tappa kontrollen
 • Oro för familjemedlemmar, vänner, framtiden eller arbetet
 • Kris och trauma som en smärtsam eller skrämmande upplevelse, förlust, förändring, sjukdom eller separation.
 • Fysiska symtom på psykisk obalans tex huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter eller muskelsmärtor.

Metoder vid psykologisk behandling

Jag har utbildning och erfarenhet av flera olika behandlingsmetoder som kompletterar varandra väl: Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) och Systemisk par- och familjeterapi. Jag har även kompetens inom området sexologi/sexualmedicin som även inrymmer HBTQ+-kompetens. Då jag tidigare har arbetat inom tre olika verksamheter riktade till barn och unga, vuxna respektive arbetslivet har jag erfarenhet av att arbeta med människor i alla åldrar och livsskeden.

(klicka på rutorna för att läsa mer om de olika behandlingsmetoderna)

Par- och familjeterapi

Den vanligaste formen av par- och familjeterapi bygger på systemteori. Det innebär att en människa påverkar andra i sin omgivning och även påverkas av andras beteenden och känslostämningar. Fördelarna med att gå i psykoterapi tillsammans är att man hjälps åt att skapa förändring och en gemensam ny förståelse. Dessutom kan samarbetet fortsätta mellan behandlingstillfällena.
När flera individer samarbetar för att skapa förändring går processen ofta fortare och resultaten blir mer stabila. Psykoterapin kan på så sätt bli kort och intensiv. Systemisk terapi går utmärkt att kombinera med såväl KBT, PDT som sexologisk behandling.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
KBT fokuserar på att skapa ökad förståelse för människors tankar, känslor och beteenden. KBT har fokus “här och nu” och målet är att skapa positiv förändring i din livssituation.
KBT är en effektiv metod vid flera olika symtom och tillstånd tex ågest/oro, fobier, stress, tvång.
Sexualmedicin/sexologi
Sexualmedicin och sexologi är läran om människans sexualitet inom olika områden däribland sexuell identitet, orientering, genus, utveckling, kroppsuppfattning och problematik. Sexuell problematik är mycket vanligt. Många behöver hjälp att bearbeta tidigare negativa sexuella upplevelser eller att återfå förmåga till tilltro efter en otrohet. En kan också behöva hjälp att hitta en tillfredställande sexualitet i sig själv eller tillsammans med en partner. Exempel på andra vanliga sexuella problemområden är problem med lust, orgasm, samlagssmärtor, erektions- och ejakulationsproblematik, tvångsmässighet, sexmissbruk, våld, utsatthet, otrohet och oönskade tändningsmönster.
Sexologisk och psykologisk behandling kan bota eller lindra de allra flesta typer av sexuell problematik.
Psykodynamisk terapi (PDT)
PDT lägger stor vikt vid mänskliga relationer och samspel och bygger på uppfattningen om att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi mår, interagerar och förstår oss själva, våra relationer och vår omvärld. PDT är en bra metod när det finns flera olika problemormråden eller när en inte vet exakt vad som får en att må dåligt.PDT passar bra för personer som önskar få en ökad förståelse och medvetenhet om sig själva, sina relationer och sina livsmönster och därmed få en mer tillfredställande tillvaro.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR är en metod där vi arbetar med besvärande händelser under påverkan av ögonrörelser. Metoden kan beskrivas som en kombination av KBT, psykoanalys och hypnos. EMDR är en effektiv metod som är utvecklad för traumabearbetning men som även är hjälpsam vid andra former av avgränsad problematik tex återkommande situationer som är svåra att hantera och besvärande minnen.

Mer om behandlingsmetoder finns att läsa på Psykologiguiden

Vad är det för skillnad på psykolog, psykoterapeut, samtalsterapeut, coach och konsult?

Länk till broschyren ”Håll koll på titlarna”:

Handledning

När du arbetar med människor är det viktigt med handledning för att få reflektera, skapa distans och öka professionaliteten i yrket.

Anställda i människovårdande yrken stöter ofta på individer som ter sig annorlunda och därför är svåra att handskas med i vardagen. Psykologisk handledning ger god hjälp att öka förståelsen både för de människor man möter i arbetet såväl som för sig själv och sina egna reaktioner. Handledning syftar till att hitta nya konstruktiva förhållningssätt som är till nytta både för den handledde och dennes klienter.

Handledningen sker antingen på er arbetsplats eller på Luntmakargatan 52.

Utbildning och Föreläsningar

Som psykolog besitter jag kunskap om människors fungerande och mående. Denna kunskap är till hjälp för att bättre kunna hantera och bemöta situationer och personer på ett konstruktivt sätt. Jag delar gärna med mig av min kunskap! Hör av dig så skräddarsyr vi en utblidning som kommer till nytta och användning för just din verksamhet.

Chef- och personalstöd/coaching

Jag erbjuder Chef- och personalstöd i samarbete med Mertid AB. Om du är intresserad av pesonalstöd för ditt företag får du gärna höra av dig till Mertid AB. Behöver du som chef konsulterande samtal eller vill du utvecklas i ditt lederskap? Då är du välkommen att kontakta mig

Om mig:

Jag heter Rebecca Jablonski och brinner för att arbeta som psykolog där min kompetens kommer till glädje och användning. Jag strävar efter att göra psykologin lättillgänglig och förståelig så att den blir till nytta i vardagen och bidrar till att människor mår bättre och utvecklas inom olika områden.

Jag har tidigare arbetat som psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin. Innan jag blev psykolog arbetade jag inom skola och äldrevård samt flera år som säljare och butikschef.

Patientsäkerhet och Kvalitet i verksamheten

Att möta människor i viktiga och förtroliga samtal ställer krav på kvalitet och ansvar. Som leg psykolog har jag tystnadsplikt, patientförsäkring, för journal och följer yrkesetiska principer för psykologer.

Här kan du läsa mer om vad jag gör för att hålla en genomgående hög kvalitet och kontinuerlig kvalitetssäkring i min verksamhet:

 • Jag är legitimerad psykolog
  Psykologlegitimationen är ett bevis på att jag genomgått en femårig universitetsutbildning, fullgjort praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) och följer regler för klienters och samhällets säkerhet. Psykologlegitimationen utfärdas av Socialstyrelsen efter bedömning av flera oberoende psykologer.
 • Moderna evidensbaserade metoder
och kontinuerlig utvärdering
  Jag använder mig av behandlings- och samtalsmetoder som har testats i modern psykologisk forskning och har visat sig ge goda resultat. Jag uppdaterar mig kontinuerligt på ny forskning och utbildning.
  Under en samtalsserie/handledningsperiod utvärderar jag och mina klienter gemensamt våra samtal mot den målsättning som vi från början kommit överens om. Jag är ständigt medveten om kvalitén i det arbete jag utför samt lyhörd för det som kan förändras eller utvecklas vidare.
 • Verksamheten granskas
  Alla leg. psykologer som arbetar med hälso- och sjukvård står under samhällets tillsyn när de i sin yrkesutövning undersöker, vårdar eller behandlar sina klienter. Min verksamheten är registrerad och under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
 • Tystnadsplikt
  Som leg psykolog har jag tystnadsplikt vilket innebär att jag enligt Offentlighets- och sekretesslagen inte får föra vidare det som klienten berättar i ett samtal. Det finns ett fåtal undantag från tystnadsplikten där psykologen har anmälningsskyldighet, detta gäller då barn far illa och vid särskilt grova brott som kan ge minst två års fängelsestraff.
 • Etiska principer
  Jag är ansluten till Sveriges psykologförbund och är därmed skyldig att följa de yrkesetiska principer som är uppställda.
 • Klientförsäkring
  Som leg psykolog är jag skyldig att ha en patientförsäkring. Detta är unikt för psykologer och saknas hos andra behandlare.

Kontakta Psykologeriet